ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 9 Ιουνίου 2015

Ο Πάροχος (στο εξής θα αναφέρεται στο β’ πληθυντικό) σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητά από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Ο Πάροχος, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενδέχεται να απενεργοποιήσει και/ή να τερματίσει τους λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων όπως περιγράφεται πληρέστερα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μεταβολής των όρων της παρούσας Πολιτικής περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Καθώς οποιεσδήποτε μεταβολές θα δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα, σας παροτρύνουμε να τη διαβάζετε τακτικά για να ενημερώνεστε. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιεσδήποτε μεταβολές στην παρούσα Πολιτική περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω μεταβολές.

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας αντιγράφηκε, πλαστογραφήθηκε ή κατά άλλο τρόπο προβλήθηκε στο παρόν website ή wapsite (τα “Site”) έτσι ώστε να συνιστά παραβίαση του copyright ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας παραβιάστηκαν κατά άλλο τρόπο, παρακαλώ δώστε στον αντιπρόσωπο του Παρόχου («Αντιπρόσωπος για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας») τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση αξιώσεων λόγω παραβίασης του copyright ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

  1. ηλεκτρονική ή γραπτή υπογραφή του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη του copyright ή άλλων συμφερόντων πνευματικής ιδιοκτησίας
  2. περιγραφή του έργου που αντιγράφηκε ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάστηκε
  3. περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και τοποθεσία του εν λόγω υλικού
  4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
  5. μια δήλωσή σας ότι πιστεύετε καλόπιστα πως για την υπό αμφισβήτηση χρήση δεν υπάρχει εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του copyright ή της πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο
  6. μια δήλωσή σας, υπό την ποινή της ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες στην Κοινοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι εσείς είστε ο ιδιοκτήτης του copyright ή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος/η να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη του copyright ή της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Παρόχου μέσω μήνυματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε στα Site και/ή μέσω των Υπηρεσιών μας, όπως και μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό που μπορείτε να βρείτε στους Ειδικούς Όρους. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη διεύθυνση του Παρόχου, όπως περιγράφεται στους Ειδικούς Όρους.

Εάν ο Πάροχος λάβει σχετική ειδοποίηση, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί ή να διαγράψει το φερόμενο ως παραβατικό περιεχόμενο. Μετά τη λήψη ειδοποίησης σχετικά με την παράβαση που συνάδει ή τουλάχιστον συνάδει ουσιαστικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα σας, ο Πάροχος θα ενεργήσει γρήγορα για την αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο που φέρεται να συνιστά παράβαση ή που φέρεται να αποτελεί αντικείμενο της παραβατικής δραστηριότητας. Ο Πάροχος θα λάβει εύλογα μέτρα για να ειδοποιήσει γρήγορα το χρήστη που δημιούργησε ή δημοσίευσε το σχετικό περιεχόμενο το οποίο αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση.

Κάθε χρήστης του οποίου το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική μπορεί να παράσχει στον Πάροχο δική του αντί-κοινοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εν λόγω αντί-κοινοποίηση πρέπει να παρέχεται εγγράφως στον Αντιπρόσωπό μας για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανωτέρω διεύθυνση και πρέπει να περιέχει: 

   1. την ηλεκτρονική ή γραπτή υπογραφή του χρήστη
   2. την ταυτότητα του περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση και την τοποθεσία όπου εμφανίστηκε το εν λόγω υλικό προτού αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διεύθυνσης URL (Uniform Resource Locator)
   3. δήλωση, υπό την ποινή της ψευδορκίας, ότι πιστεύετε καλόπιστα ότι το υλικό αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε ως αποτέλεσμα σφάλματος ή παραπλάνησης σχετικά με το υλικό που αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε
   4. το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου του χρήστη και μια δήλωση ότι ο χρήστης συναινεί στη δικαιοδοσία της ένωσης διαιτησίας της χώρας σας και ότι θα δεχτείτε την επίδοση από το άτομο που κοινοποίησε αρχικά την παράβαση.

Μετά από τη λήψη της δέουσας αντί-κοινοποίησης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα σας, ο Πάροχος θα παράσχει αμέσως στο άτομο που προχώρησε στην αρχική κοινοποίηση της φερόμενης ως παράβασης ένα αντίγραφο της αντί-κοινοποίησης και θα πληροφορήσει το εν λόγω άτομο ότι θα αντικαταστήσει το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε ή θα σταματήσει να απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό σε δέκα (10) με δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Επιπρόσθετα, ο Πάροχος θα αντικαταστήσει το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε και θα σταματήσει να απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό, δέκα (10) με δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της αντί-κοινοποίησης, εκτός εάν ο διορισμένος από τον Πάροχο Αντιπρόσωπος για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας λάβει πρώτος ειδοποίηση από το άτομο που υπέβαλε την αρχική κοινοποίηση ότι το εν λόγω άτομο κατέθεσε αγωγή ασφαλιστικών για να θέσει τέλος στη παραβατική δραστηριότητα του χρήστη αναφορικά με το περιεχόμενο στα Site ή στο διακομιστή του Παρόχου.